برگر و کباب

برگرها همبرگر یا به اختصار برگرها به فرآورده های گرد و مسطحی گفته میشود که از گوشت تهیه و طبخ شده باشد. از انواع برگر میتوان از هم برگرها، مرغ برگرها ، بیف برگرها و چیزبرگرها نام برد. بیف‏ برگرها ...

Read More
Besharat Meat Products

The Besharat Kohan Of Tabriz Meat Products Company