واحد R&D

هر واحد تولیدی که نیاز به تولید آزمایشی دارد بایستی دارای واحد تحقیق و توسعه (RESEARCH&DEVELOPMENT) باشد.برای دستیابی به یک تولید انبوه ،تولید آزمایشی محصول به شکل PILOTدر واحد تحقیق و توسعه صورت می گیرد.محصول در مقادیر بسیار کم تولید شده و بعد از تایید نهایی و انجام آزمایشات کنترل کیفی به شکل انبوه تولید خواهد شد.