انتخاب “بشارت” به عنوان واحد صنعتی نمونه استان از طرف اداره کل استاندارد

در آیین معرفی واحدهای نمونه و برگزیده کیفی در تبریز یک واحد نمونه ملی و 25 واحد تولیدی نمونه استانی و 9 مدیر کنترل کیفی ملی و استانی با حضور مدیران کشوری و استانی در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی تجلیل شد.

شایان ذکر است،  “صنایع  آذر بام عایق”، “ایمن افروز تبریز”، “داداش برادر شومیز”، “زمزم آذربایجان”، “برتران قوطی خاورمیانه”، “مجمتع صنعتی کن تایر”، “گروه صنایع غذایی بشارت”، “گروه صنایع نجاتی آناتا”،” آذر سیروان ” ، “واحد صنعتی نظری اذراوند” ،”پگاه آذربایجان” ، “تک سان خزر” ، “گلدم” ، “داداش برادر آیدین” ، “بستی وحید” ، “ناجی گیاهان” ،”اطمینان اذرگل پشمک‌حاج عبدالله” ، “آذر دوام  یول” ، “سوتچیلر “، “فرید الکتریک” به عنوان واحدهای برگزیده کیفی استان تقدیر شدند.

Related Posts
Leave a comment
Besharat Meat Products

The Besharat Kohan Of Tabriz Meat Products Company